O projekcie

 

Projekt „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ - EDYCJA II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
z Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

 

Projekt realizowany jest przez firmę 
Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 luty 2020 r. do 30 czerwca2021 r.

Cel projektu:
Wyższe możliwości zatrudnieniowe osób  będących Uczestnikami Projektu(UP), uzyskane poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu (01.02.2020-30.06.2021).

Wartość projektu wynosi: 1 328 901,24  PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE: 1 262 456,17 PLN

 

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym :

        Etap I -  Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;

 Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;

Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.

 

Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;

Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań

 1. Wsparcie szkoleniowe :                                                                             

 Szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 1.  3 - miesięczny staż zawodowy.

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Wsparcie przewidziane jest dla 70% uczestników projektu

 1. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

 

Projekt skierowany jest do 100 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • powyżej 30 roku życia  (od dnia 30-tych urodzin - wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu), 
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego,
 • posiadające o niskich kwalifikacjach, tj. co najwyżej wykształcenie średnie (ponadgimazjalne),
 • oraz należących do jednej z poniższych grup:
  • osoby bezrobotne, bierne zawodowo,zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji LUB
  • osoby ubogie pracujące, LUB
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, LUB
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,
 • osoby bezrobotne,
 • byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL)

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane do stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzaminy potwierdzajace uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach ,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu, 
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia. 


W ramach projektu zostały zaplanowane dla 70% uczestników/uczestniczek 3  -miesięczne  staże zawodowe..

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.