O projekcie

UWAGA!!! ZMIANA ORGANIZACJI PRACY BIURA PROJEKTU

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 Biuro projektu
„Wsparcie szyte na miarę - edycja II”
wprowadza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mające na celu minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Ty samym od 16 marca br. wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa klientów biura (uczestników projektów, wykonawców usług jak i pracodawców realizujących staże). Z tym też dniem Biuro projektu przechodzi na system telepracy.

Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły uzyskać niezbędne informacje wyłącznie
drogą telefoniczną oraz mailową.

Powyższa procedura obowiązuje do odwołania, zależnie od rozwoju sytuacji w kraju.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
 tel. 728 450 317
e-mail: wspracie2-slask@cargo.edu.pl

 


Projekt „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ - EDYCJA II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
z Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

 

Projekt realizowany jest przez firmę 
Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 luty 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Cel projektu:
Wyższe możliwości zatrudnieniowe 50K i 50M będących Uczestnikami Projektu(UP), uzyskane poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu (01.02.2020-31.01.2021).

Wartość projektu wynosi: 1 328 901,24  PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE: 1 262 456,17 PLN

 

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym :

        Etap I -  Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;

 Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;

Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.

 

Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;

Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań

 1. Wsparcie szkoleniowe :                                                                             

 Szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 1.  3 - miesięczny staż zawodowy.

Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.

Wsparcie przewidziane jest dla 70% uczestników projektu

 1. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

 

Projekt skierowany jest do 100 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • powyżej 30 roku życia  (od dnia 30-tych urodzin - wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu), 
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego,
 • posiadające o niskich kwalifikacjach, tj. co najwyżej wykształcenie średnie (ponadgimazjalne),
 • oraz należących do jednej z poniższych grup:
  • osoby bezrobotne, bierne zawodowo,zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji LUB
  • osoby ubogie pracujące, LUB
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, LUB
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,
 • osoby bezrobotne,
 • byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL)

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane do stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • egzaminy potwierdzajace uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach ,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu, 
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia. 


W ramach projektu zostały zaplanowane dla 70% uczestników/uczestniczek 3  -miesięczne  staże zawodowe..

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.